Warunki korzystania

Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej Sacred Sites. („Sacred Sites”, „us” lub „our”). Nasze usługi i produkty prezentowane na stronie internetowej Sacred Sites („strona”) są udostępniane na następujących warunkach. Jeśli odwiedzasz witrynę, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków obowiązujących w momencie wizyty. Przeczytaj je uważnie.

PRYWATNOŚCI

Powinieneś zapoznać się z warunkami naszego Polityka prywatności, przez co zgadzasz się również na warunek odwiedzania i / lub robienia zakupów na stronie.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Gdy odwiedzasz witrynę lub wysyłasz do nas e-maile, komunikujesz się z nami elektronicznie. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które przekazujemy Tobie drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby takie komunikaty były w formie pisemnej.

KORZYSTANIE Z USŁUG WIADOMOŚCI

Zgadzasz się nie używać tej strony do przesyłania, przesyłania lub w inny sposób udostępniania w jakikolwiek sposób, w tym między innymi, wysyłania karty wiadomości w połączeniu z zamówieniem, wszelkich treści (i), które są niezgodne z prawem, szkodliwe, obsceniczne, nienawistne, groźne, obelżywe, zniesławiające, nękające, zniesławiające, naruszające prywatność innej osoby lub w inny sposób budzące sprzeciw, (ii) naruszające prawa własności intelektualnej którejkolwiek ze stron lub (iii) które zawierają list łańcuszkowy lub stanowią jakąkolwiek formę masowej wysyłki . Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail lub w inny sposób dostarczać informacji, które wprowadzałyby w błąd co do pochodzenia takich treści. Chociaż Sacred Sites nie regularnie przeglądają treści przesyłane do tej witryny, Sacred Sites zastrzega sobie prawo do edycji takich treści w jakikolwiek sposób i do odmowy przetwarzania zamówień, w tym treści naruszających niniejsze Warunki użytkowania lub że Sacred Sites okaże się niezgodne z bez powodu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa do korzystania z treści przesyłanych do tej witryny oraz że korzystanie z takich treści nie narusza niniejszych Warunków użytkowania. Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i chronić Święte Witryny przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z jakąkolwiek treścią, którą przesyłasz na tę stronę. Przesyłając treści do tej strony, automatycznie udzielasz, lub gwarantujesz, że właściciel takich treści wyraźnie udzielił, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego prawa i licencji do korzystania z treści w dowolny sposób, który Sacred Sites uzna za odpowiedni, w swojej wyłącznej i wyłączne uznanie, zgodne z Polityką prywatności Sacred Sites.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści zawarte na tej stronie, takie jak między innymi obrazy, tekst, grafika, logo i ikony przycisków, są własnością Sacred Sites lub jej dostawców treści i są chronione przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe. Wszystkie treści na tej stronie, które nie są własnością Sacred Sites, są wykorzystywane za zgodą. Układ i kompilacja wszystkich treści na tej stronie są wyłączną własnością Sacred Sites i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie oprogramowanie używane na tej stronie jest własnością Sacred Sites lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie. Wyświetlanie i wykorzystywanie niektórych obrazów na stronie podlega dodatkowym warunkom określonym w sekcji „Warunki specjalne” poniżej.

Dostawcy Sacred Sites to:
Sedona New Media
Martin Gray
A1 Studios
Ronald James
Magic Planet Productions
Chris Spheeris

TRADEMARKS

Niektóre znaki użyte na naszej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi Sacred Sites w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Niektóre grafiki świętych miejsc, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub strojami handlowymi Sacred Sites lub ich oddziałów. Znaki towarowe Sacred Sites i wzory handlowe nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych przez jakąkolwiek stronę inną niż Sacred Sites lub jej podmioty stowarzyszone bez uprzedniej pisemnej zgody Sacred Sites. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usługowe nie będące własnością Witryn Sacred lub jej podmiotów stowarzyszonych lub zależnych, które pojawiają się na tej stronie, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą być lub nie być powiązani, powiązani lub sponsorowani przez Sacred Sites.

ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI AUTORSKIMI / ZNAKIEM TOWAROWYM I SKARGI

Sacred Sites honoruje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana lub użyta na tej stronie w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych, prosimy powiadomić Sacred Sites, postępując zgodnie z procedurą podaną w następnym akapicie. Witryny święte nie powielają ani nie wytwarzają żadnych produktów, które oferują na swojej stronie, ale raczej kupują produkty od różnych dostawców, którzy twierdzą, że mają wystarczające prawa do sprzedaży swoich produktów na Świętych Witrynach w celu wyświetlenia na naszej stronie i sprzedaży naszym klientom. Po otrzymaniu roszczenia o naruszenie w dobrej wierze lub po otrzymaniu informacji o jakimkolwiek rzeczywistym lub domniemanym naruszeniu w jakikolwiek inny sposób, Sacred Sites usunie z witryny takie rzeczywiste lub domniemane produkty naruszające prawo do czasu naszego dochodzenia.

Zawiadomienie i procedura składania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich / znaków towarowych

Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana, rozpowszechniona lub wykorzystana przez Sacred Sites w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub znaku towarowego, podaj agenta Sacred Sites wraz z pisemnymi informacjami określonymi poniżej. Należy pamiętać, że ta procedura służy wyłącznie do powiadamiania Sacred Sites i jej podmiotów stowarzyszonych o przekonaniu, że naruszono prawa autorskie do materiałów lub znaków towarowych.

Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub znaku handlowego; Opis dzieła chronionego prawem autorskim lub znaku towarowego, które według Ciebie zostały naruszone; Opis lokalizacji witryny zgłoszonego materiału naruszającego, w tym numer identyfikacyjny, jeśli ma zastosowanie; Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; Oświadczenie, że masz przekonanie w dobrej wierze, że zgłoszone naruszenie prawa nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub znaku towarowego, jego należycie upoważnionego przedstawiciela lub prawo;
Oświadczenie, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub znaków towarowych lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub znaku towarowego. Agent ds. Świętych stron w celu zawiadomienia o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych dotyczących jego witryny można uzyskać w następujący sposób:

Święte strony
PO 4111
Sedona, AZ 86340

LICENCJA I DOSTĘP DO WITRYNY

Sacred Sites przyznaje ci ograniczoną, odwołalną, niewyłączną licencję na dostęp i korzystanie z tej strony jako klient Sacred Sites; jednakże nie wolno ci pobierać (innych niż buforowanie stron) lub modyfikować strony lub jej zawartości, lub jakiejkolwiek jej części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sacred Sites lub poprzez program partnerski Sacred Sites (patrz Umowa Programu Partnerskiego Sacred Sites) ). Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży ani komercyjnego wykorzystania tej strony lub komercyjnego wykorzystania jej zawartości lub jakiejkolwiek jej części; jakiekolwiek gromadzenie i wykorzystywanie jakichkolwiek wykazów produktów, opisów lub cen; jakiekolwiek pochodne korzystanie z tej strony lub jej zawartości; jakiekolwiek pobieranie lub kopiowanie informacji o koncie na rzecz innej strony; lub jakiekolwiek wykorzystanie eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Niniejsza strona, w całości lub w części, nie może być powielana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sacred Sites. Użytkownik nie może tworzyć ram ani wykorzystywać technik ramkowania do zamykania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) Witryn Sacred lub naszych podmiotów stowarzyszonych bez uprzedniej pisemnej zgody Sacred Sites. Nie wolno używać tagów meta lub innych „ukrytych tekstów” wykorzystujących nazwę lub znaki towarowe świętych stron bez uprzedniej pisemnej zgody Sacred Sites. Jakiekolwiek wykorzystanie tej strony lub jej zawartości, która nie jest wyraźnie dozwolona w niniejszym dokumencie, jest zabronione i powoduje natychmiastowe zakończenie licencji udzielonej w niniejszym dokumencie przez Sacred Sites. Użytkownik nie może tworzyć żadnych linków do używania logo Sacred Sites lub innej zastrzeżonej grafiki lub znaku towarowego jako części linku bez uprzedniej pisemnej zgody Sacred Sites lub określonej specjalnie w Programie Partnerskim Sacred Sites, o którym mowa powyżej.

TWOJE KONTO

Jeśli korzystasz z tej strony, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a ty zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach twojego konta lub hasła. Sacred Sites i jej podmioty stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do odmowy usługi, zakończenia kont, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

RECENZJE, KOMENTARZE, KOMUNIKACJA I INNA TREŚĆ

Goście mogą wysyłać komentarze i inne komunikaty oraz przesyłać sugestie, pomysły lub pytania przez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć..

RYZYKO UTRATY

Wszystkie produkty zakupione w Sacred Sites są dokonywane na podstawie umowy przesyłki. Oznacza to, że ryzyko utraty i tytułu dla takich produktów przechodzi na ciebie po naszej dostawie do przewoźnika.


OPIS PRODUKTU

Sacred Sites próbuje opisać produkty oferowane na stronie tak dokładnie, jak to możliwe. Jednakże Sacred Sites nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści tej strony są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany przez Sacred Sites i zakupiony przez Ciebie nie jest zgodny z opisem, jedynym środkiem zaradczym jest zwrócenie go w stanie nieużywanym w celu uzyskania zwrotu lub kredytu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Miejsca święte GWARANTUJĄ, ŻE PRODUKTY ŚWIADCZONE NA TEJ STRONIE ZGODNIE ZGODNIE Z OPISAMI KORESPONUJĄCYMI NA STRONIE, GDY ZAMAWIAJĄ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI W NATYCHMIASTOWEJ WYSTAWIENIU ZDARZEŃ, Święte Witryny NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI JAKICHKOLWIEK, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W DZIEDZINIE DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW WŁĄCZONYCH NA TEJ STRONIE I WYRAŹNIE ZGADZAM SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY JEST INNE NA WŁASNE RYZYKO. SWOJE WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM PARAGRAFIE ZWRACA SIĘ DO ZWROTU LUB ZGODNEJ WYMIANY.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, Święte Witryny WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, NIENARUSZANIA, INTEGRACJI SYSTEMU, DOKŁADNOŚCI DANYCH I CICHEGO ROZRYWKI. Święte strony NIE GWARANTUJĄ, ŻE NINIEJSZA STRONA, JEJ SERWERY LUB E-MAIL WYSŁANE Z Świętych stron są WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. Święte Witryny NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO SZKÓD BEZPOŚREDNIEJ, POŚREDNIEJ, PUNKTYWNEJ LUB WTÓRNEJ.

PEWNE PRAWA PAŃSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA PEWNYCH SZKÓD. JEŻELI PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ZRZECZENIA SIĘ, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE, A TY MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Odwiedzając tę ​​witrynę, zgadzasz się, że przepisy stanu Arizona, bez względu na zasady kolizji przepisów, będą regulować niniejszą Umowę użytkowania i wszelkie spory, które mogą powstać między Tobą a świętymi stronami związanymi z tej umowy.

POLITYKA STRONY, MODYFIKACJA I ROZWIĄZANIE

Zapoznaj się z naszymi innymi zasadami, takimi jak nasza Polityka prywatności, zamieszczonymi na tej stronie. Zasady te regulują również Twoją wizytę w Sacred Sites. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie, zasadach i niniejszej Umowie użytkowania w dowolnym czasie i według własnego uznania; dlatego też należy sprawdzać te zasady, warunki i warunki za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu takich zmian stanowi wiążącą akceptację tych zmian. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, ten warunek zostanie uznany za wyłączony i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność jakiegokolwiek pozostałego terminu lub warunku.


REKLAMA

ZASADY I WARUNKI

Sacred Sites zastrzega sobie prawo do pociągnięcia reklamodawcy i jego autoryzowanego agenta reklamowego do solidarnej odpowiedzialności za wszelkie należne kwoty. Jeśli płatności nie zostaną dokonane terminowo, Sacred Sites, według własnego uznania, mogą natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę.

ZOBOWIĄZANIE DO SPEŁNIENIA WARUNKÓW UMOWY

Reklamodawcy i / lub jej agencje rozumieją, że wszystkie podane rabaty są oparte na zobowiązaniu Reklamodawcy do wypełnienia Umowy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu częstotliwość ta nie zostanie osiągnięta w momencie wygaśnięcia lub anulowania Umowy, Reklamodawca zgadza się uiścić opłatę krótkoterminową od wszystkich reklam uruchomionych na podstawie odpowiedniej karty stawki za faktycznie ukończoną częstotliwość.

PRAWO DO ODMOWY NIEDOPUSZCZALNEJ REKLAMY

Sacred Sites zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek banera reklamowego, który nie jest w pełni zgodny z każdym szczegółem, Sacred Sites zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego banera reklamowego, który nie dotrze na pięć (5) dni przed ogłoszeniem reklamy w Internecie. Witryny święte nie przyjmują reklam od firm, które produkują lub dostarczają tytoń, alkohol lub produkty lub usługi pornograficzne (które Strony Sacred będą miały pełną swobodę określania) lub ich filie lub fundacje finansowane przez takie firmy, których zadaniem jest poprawa akceptacji takie produkty przez społeczeństwo. Niniejsza Umowa zostanie unieważniona przez Sacred Sites natychmiast, jeśli Reklamodawca nie ujawni (lub ukryje lub nie przedstawi nieprawdziwych informacji) jakiegokolwiek zaangażowania w tytoń, alkohol lub produkty lub usługi pornograficzne. Ponadto Sacred Sites mogą, według własnego uznania, odmówić użycia jakiejkolwiek innej reklamy, którą uznają za odpowiednią.

STATYSTYKA WYKORZYSTYWANIA: Święte strony NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI, ŻE STATYSTYKI UŻYTKOWANIA BĘDĄ RÓWNE DLA JAKICHKOLWIEK PUBLIKOWANYCH NUMERÓW W DOWOLNYM CZASIE. Święte Miejsca NIE WOLNO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻADNE ROSZCZENIA, KTÓRE POWINNY BYĆ DOTYCZĄCE STATYSTYK WYKORZYSTANIA.

PRAWDA W REKLAMIE / ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelką odpowiedzialność prawną wynikającą z lub odnoszącą się do (1) Reklamy i / lub (2) wszelkich materiałów, do których użytkownicy mogą linkować za pośrednictwem Reklamy. Reklamodawca oświadcza i gwarantuje, że Reklama i Link są zgodne ze standardami reklamowymi Sacred Sites; oraz że posiada niezbędne prawa, aby zezwolić na wykorzystanie Reklamy i linku przez Sacred Sites do celów niniejszej Umowy; oraz że użycie, powielanie, dystrybucja lub przekazywanie Reklamy nie narusza żadnych przepisów prawa karnego ani żadnych praw osób trzecich, w tym między innymi takich naruszeń jak naruszenie lub sprzeniewierzenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, handlu tajemnica, muzyka, wizerunek lub inne prawa własności lub prawa własności, fałszywe reklamy, nieuczciwa konkurencja, zniesławienie, naruszenie prywatności lub praw celebrytów, naruszenie jakichkolwiek przepisów lub regulacji antydyskryminacyjnych lub jakiekolwiek inne prawo jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Reklamodawca zgadza się zabezpieczyć Sacred Sites i zachować nieszkodliwe Witryny Sacred od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń lub przyczyn działań, w tym uzasadnionych opłat prawnych i wydatków, które mogą być poniesione przez Sacred Sites, wynikające z lub związane z Reklamodawcą naruszenie któregokolwiek z powyższych oświadczeń i gwarancji. Reklamodawca zgadza się zażądać, aby Witryny Sacred były wymienione jako dodatkowe ubezpieczenie na polisach wystawionych Reklamodawcy, zgodnie z którymi może obowiązywać jakakolwiek forma odpowiedzialności prawnej opisana w niniejszym ustępie.

OGRANICZENIE SZKÓD: W ŻADNYM WYPADKU ŚWIĘTE STRONY NIE ODPOWIADAJĄ REKLAMOWNIKOWI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, W OPARCIU O NARUSZENIE UMOWY, TORT (W TYM ZANIECHANIE), LUB INNE, ICH WSZYSTKIE ŚWIĘTE STRONY ZOSTAŁY ZROZUMIANE MOŻLIWOŚĆ TEGO USZKODZENIA.

ZADANIE

Reklamodawca nie może scedować niniejszej umowy, w całości lub w części, bez pisemnej zgody Sacred Sites. Wszelkie próby przeniesienia niniejszej Umowy bez takiej zgody będą nieważne.

PRAWO

Niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem stanu Arizona.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsza Umowa oraz wszelkie eksponaty i załączniki stanowią kompletną i wyłączną umowę między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, zastępującą i zastępującą wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty i porozumienia (zarówno pisemne, jak i ustne) dotyczące tego przedmiotu, pod warunkiem, że wszystkie ceny będą regulowane kartą stawek Sacred Sites, niezależnie od tego, czy będą drukowane w formie papierowej, czy elektronicznej. Warunki niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi lub niespójnymi warunkami w każdym zamówieniu zakupu. Niniejsza Umowa może zostać zmodyfikowana lub wszelkie prawa wynikające z niej mogą zostać uchylone na podstawie pisemnego dokumentu sporządzonego przez obie strony. Witryny święte mogą zmienić tę umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia.